Kli­ma­kon­su­len­ter

Hvor­for lave Grøn­ne film og tv-produktioner

Emis­sio­ner, bære­dyg­tig­hed og kli­ma er i dag helt uund­gå­e­li­ge emner i de fle­ste indu­stri­er. Det gæl­der også inden­for kul­tur­bran­chen i sto­re dele af ver­den. Der fore­lig­ger alle­re­de kla­re ret­nings­linjer for, hvor­dan man bør lave kul­tur­pro­duk­tio­ner fremad­ret­tet i Dan­mark, med fokus på reduk­tion af emissioner.

Det er ikke et krav end­nu, men det er kun et spørgs­mål om tid før det kom­mer til at påvir­ke den dan­ske kul­tur­bran­che. Med EU’s CSRD-direk­tiv, som alle­re­de træ­der i kraft i 2024, og kom­men­de krav fra poli­tisk hånd, er det en god idé alle­re­de nu at kom­me med i kam­pen for et bed­re pro­duk­tions­mil­jø med fokus på kli­ma­et. Det vil vi ger­ne hjæl­pe dig med.

Vi har man­ge års erfa­ring med at pro­du­ce­re rek­la­me­film med et mini­me­ret CO2e-aftryk

Vi har i tæt sam­ar­bej­de med BFTP​.DK og Gre­en Pro­du­cers Club udvik­let ret­nings­linjer for pro­duk­tio­nen og afprø­vet dem i prak­sis i vores egne pro­duk­tion igen­nem de sid­ste 6 år. 

Vi har pro­du­ce­ret og udvik­let film efter best-pra­cti­ce i Dan­mark og ved lige præ­cis, hvor man skal star­te og hvor­dan man lever op til alle bære­dyg­tig­heds­krav, med udgangs­punkt i bran­chens ’bære­dyg­tig­heds-hånd­bog’ https://​www​.bftp​.dk/​h​a​n​d​b​o​gen. Der­for vil vi meget ger­ne hjæl­pe dig med at kom­me i gang med at pro­du­ce­re med et mini­mum af emis­sio­ner, som er godt både for kli­ma, etik og økonomi.

Hvad kræ­ver det at lave en ’grøn’ kulturproduktion

For at vi skal kun­ne omlæg­ge jeres kul­tur­pro­duk­tion til en mere bære­dyg­tig pro­duk­tion, skal vi ger­ne være invol­ve­ret alle­re­de i den tid­li­ge præpro­duk­tion. For film- og tv-pro­duk­tio­ner skal vi ger­ne invol­ve­res alle­re­de i ansøgningsfasen.

Der er nog­le ting, som skal til­pas­ses i bud­get­pri­o­ri­te­rin­gen og så skal hver afde­ling have en wor­ks­hop, hvor vi gen­nem­går en ræk­ke bære­dyg­ti­ge til­tag, som de skal imple­men­te­re i produktionen. 

Det er ikke ele­men­ter, som ændrer pro­duk­tions­for­men eller ind­hol­det radi­kalt, men det kræ­ver at alle funk­tio­ner er bevid­ste i deres ressourceforbrug.

Under sel­ve pro­duk­tio­nen til­by­der vi at have en kli­ma­kon­su­lent til­knyt­tet, som tager sig af det prak­ti­ske ind­til jeres hold selv kan over­ta­ge dis­se funktioner. 

Efter pro­duk­tio­nen er fær­dig kan vi hjæl­pe med at lave en kli­ma­rap­port, som lever op til de anbe­fa­lin­ger, der i film- og tvbran­chen stil­les af bl.a. TV2, DFI og Euro­pe­an Pro­du­cers Club.

Cer­ti­fi­ce­ring

Ønsker I en cer­ti­fi­ce­ring kan vi også hjæl­pe jer. I kan bli­ve ’Gre­en Film’ cer­ti­fi­ce­ret, hvis I opnår de nød­ven­di­ge point, som bereg­nes vha. BFT­Ps bæredygtighedsplan.

Gre­en Film er en inter­na­tio­nal cer­ti­fi­ce­rings­ord­ning udvik­let af Tren­ti­no Film kom­mis­sion i Ita­li­en og benyt­tes i dag af man­ge Euro­pæ­i­ske film­fon­de. I sam­ar­bej­de med jer, står vi for data­ind­sam­ling og doku​men​ta​tion​.Vi laver kli­ma­rap­por­ten vha. Gre­en Pro­du­cers Tool og Bureau Veri­tas veri­fi­ce­rer som tred­je part alt ind­sam­let data og sør­ger for den ende­li­ge certificering. 

Det lyder måske lidt omstæn­de­ligt? Det er der­for vi er her til at hjæl­pe jer med at kom­me godt i gang.

Hvad koster en CO2 redu­ce­ret filmproduktion

Pri­sen for vores arbej­de afhæn­ger selv­føl­ge­lig meget af pro­duk­tio­nens stør­rel­se og jeres kom­pe­ten­cer inden­for grøn­ne produktionsmetoder. 

Pri­sen vil læg­ge et sted imel­lem 100.000 og 150.000 kr. på den før­ste pro­duk­tion, hvor der er meget arbej­de med uddan­nel­se af filmcrew’et. På de kom­men­de pro­duk­tio­ner vil inter­ne funk­tio­ner være træ­net til at over­ta­ge vores arbej­de og der­med sæn­ke omkostningerne. 

Hvor­dan kom­mer vi i gang med bære­dyg­tig film og tv-produktion

Det bed­ste sted at star­te er selv­føl­ge­lig at tage et møde ansigt til ansigt, hvor vi får en snak om, hvad der er jeres behov og hvor vi lidt mere detal­je­ret kan rede­gø­re for hvor­dan pro­ces­sen for en bære­dyg­tig kul­tur­pro­duk­tion kan udformes. 

Du kan tage fat i os på email eller tele­fon:
 ege@producedby.dk / +45 3133 2150
annika@producedby.dk / +45 4074 9305 

Vi glæ­der os til at høre fra Jer