Tea­met

Portrait ege heckmann

Ege Heck­mann

Råd­gi­ver og Ejer
Gre­en Pro­du­cers Club, Danmark

+45 31332150
Ege@greenproducers.club

Portrait annika lund jensen

Anni­ka Lund Jensen

Råd­gi­ver og Ejer
Gre­en Pro­du­cers Club, Danmark

+45 40749305
Annika@greenproducers.club

Om os

Vi er pro­du­ce­re som siden 2017 har udvik­let på og imple­men­te­ret grøn­ne til­tag på vores egne produktioner.

Vi ken­der film- og tvbran­chen og de udfor­drin­ger der føl­ger med i en omlæg­ning af de gam­le vaner og pro­duk­tions­for­mer. Vi for­står vig­tig­he­den i at pro­duk­tet sta­dig skal have sam­me høje kva­li­tet og at grøn­ne til­tag ikke må spæn­de ben for kre­a­ti­vi­te­ten. Men vi ved også det er muligt at mini­me­re emis­sio­ner med helt op til 90% på en pro­duk­tion. Det skal vi alle bidra­ge til og vi skal ger­ne i gang i går.

Vi har stif­tet Kli­ma­kon­su­len­ter­ne, for­di vi ger­ne vil hjæl­pe den kre­a­ti­ve bran­che godt i gang med den grøn­ne omstil­ling. Vi har know-how og red­ska­ber­ne til at bereg­ne co2-for­bru­get og lave kli­ma­rap­por­ter, både for rek­la­me, film og tv, men også for festi­va­ler, events, sport og teatre.

Den grøn­ne omstil­ling er rele­vant for alle og det er kun et spørgs­mål om tid før der pålæg­ges krav i den kre­a­ti­ve bran­che. Så hvor­for ikke bare star­te i dag?

Vores vision er at hjæl­pe den kre­a­ti­ve bran­che med at sæn­ke deres emis­sio­ner og bidra­ge posi­tivt til kli­ma­for­an­drin­ger­ne. Vi hol­der til på Fre­de­riks­berg i Køben­havn, hvor du altid er vel­kom­men til at kig­ge for­di til en kop kaf­fe. Du kan også rin­ge eller skri­ve til os.

kon­takt os